Oferta

 • Profesjonalna ochrona całodobowa: obiektowa i personalna.

 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Křižovnické_náměstí,_městský_strážník_a_naháněči_Pražských_Benátek.jpg
 • 1 Zabezpieczenie przeciwpożarowe, (Ochrona przed skutkami pożaru i awarii dzięki profesjonalnemu sprzętowi: gaśnice, koce gaśnicze, maski antypyłowe, rękawice itp. Sprzęt będzie obsługiwany przez przeszkolonych pracowników. Plan ewakuacji i nadzór nad sprawnością systemów monitoringu i alarmu pozwoli zapewnić bezpieczeństwo placówce dyplomatycznej).
 • Pierwsza pomoc + medycyna taktyczna (ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w przypadku wystąpienia zamachu terrorystycznego, nieszczęśliwego wypadku losowego lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pracowników lub gości Obiektu). Wyposażenie apteczki w opatrunki i niezbędne wyposażenie oraz zapewnienie przeszkolenia w obszarze udzielania pierwszej pomocy.
 • Gotowe instrukcje bezpieczeństwa (sprawdzone scenariusze postępowania na wypadek pożaru, zamachu terrorystycznego, demonstracji, zamieszek, awarii technicznej).
 • Profesjonalni pracownicy i posiadający również doświadczenie w służbach bezpieczeństwa (BOR, Wojsko, Jednostki Antyterrorystyczne, Udział pracowników w zagranicznych misjach ochronnych: Niemcy, Ukraina, Egipt, Irak, Afganistan, Libia, Sudan Prywatny Kontraktor Wojskowy- Private Military Contractor (elita formacji ochronnych działająca w strefach wojennych).
 • Godziwe warunki płacy: umowa o pracę (urlop, opieka zdrowotna, emerytura, wypłaty na czas), umundurowanie, posiłki , szkolenia. Wynagrodzenie pracowników godziwe na wysokim poziomie wypłacane na czas.
 • Stały nadzór nad pracownikami. Security Supervisor osobiście odpowiedzialny za kontakt pracowników z firmą stale dostępny na obiekcie. Dodatkowa osoba Security Manager odpowiedzialny za kontakt firmy z Obiektem.
 • Pełna obsada posterunków (mundury letnie i zimowe, łączność, broń gazowa, pałki, gaz w sprayu, identyfikatory służbowe).
 • Sprawdzenie pracowników ochrony przed dopuszczeniem do pracy w Obiekcie pod kątem niekaralności, stanu zdrowia i posiadanego wykształcenia.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń. Wewnętrzne kursy ochrony profesjonalnej, pierwsza pomoc, ppoż realizowane poprzez Wataha Security Academy- przez naszych doświadczonych instruktorów z firmy Wataha.
 • Dzięki zatrudnianiu kwalifikowanych pracowników na godziwych warunkach, skład ochrony Obiektu będzie stały bez gwałtownych, nieprzewidzianych zmian załogi.
 • Hot line – całodobowa linia telefoniczna w języku arabskim, angielskim i polskim.
 • Współpraca ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejska).
 • Klient płaci po pełnym miesiącu zrealizowanej usługi.
 • 1

  Firma zapewnia profesjonalnych kierowców i odpowiednie, luksusowe samochody (Mercedes, Audi, BMW itp.).

 • W razie potrzeby, przedsiębiorstwo dostarcza oprócz kierowcy, stosowne auto z dodatkowym ochroniarzem. Usługi przewozu obejmują bezpieczny transport osób i przedmiotów. Połączenia mogą być realizowane pomiędzy wybranymi, kluczowymi punktami: lotniskiem/cargo, biurami, apartamentami/rezydencjami, urzędami/osiedlami/hotelami.
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercedes.jpg
 •  Tłumaczenia

 • 2 Na życzenie Klienta, firma Wataha pomoże przetłumaczyć każdą wypowiedz lub tekst w językach: polskim, angielskim, arabskim, francuskim i rosyjskim.
 • Catering

 • 3 Przedsiębiorstwo zorganizuje każdy rodzaj przyjęcia. Firma Wataha przygotuje i poda najbardziej wyszukane posiłki i napoje schlebiające wybrednym gustom. Profesjonalna obsługa, odpowiednio dobrane ozdoby, światło, kwiaty, zapachy i muzyka, w najwyższym stopniu uświetni każdą konferencję i święto.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubań,_Ab-040.JPG
 • Sprzątanie

 • 4 Nasi pracownicy sprawnie i szybko oczyszczą powierzchnię: biurową, hotelową, usługową, szkolną, usługową i mieszkalną.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mop.svg
 • Recepcja

 • 5 Firma zapewni przyjazną recepcję.
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recepcja_Grand_Hotel_Kraków.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recepcja_Grand_Hotel_Kraków.jpg
 • Szkolenia

 • 6 Przedsiębiorstwo dzięki życzliwym i doświadczonym instruktorom, zapewni szkolenia z zakresu: samoobrony, strzelectwa, BHP, p. pomocy, p. poż, oraz w obszarze języka: polskiego, angielskiego, arabskiego, francuskiego i rosyjskiego.

BHP 

 • 7 Usługi z zakresu BHP obejmują:
 • Szkolenie WSTĘPNE dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy
  Szkolenie to jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają prace w danym zakładzie pracy.
 • (Zgodnie z art. 2373 § 2 kp [2] pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym za kresie. Szkolenia te od bywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy).
 • Szkoleniom po lega ją wszyscy za trudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy za trudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie zart.2373 §2 1 kp [2], również mus i odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

 

 • Szkolenie OKRESOWE dla pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie OKRESOWE dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie OKRESOWE dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • Szkolenie OKRESOWE dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenia okresowe – są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno -organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.
 • Częstotliwość szkoleń okresowych:
 • Raz na pięć lat:  pracodawca i inne oso by kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy i innych urządzeń technicznych, pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp, pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp.
 • Raz na 6 lat:
 • pracownicy administracyjno-biurowi.
 • Raz na 3 lata:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
 • Raz na 1 rok:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe).

Badania i pomiary czynników szkodliwych.

* Aby zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, każdy pracodawca obowiązany jest (art. 227 § 1 kp [2]):

◆ utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynnik i środowiska pracy i urządzenia, służące do pomiarów tych czynników,

◆ prze prowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować oraz przechowywać wyniki tych badań i pomiarów, a także udostępniać je pracownikom.

 

Instrukcje bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń.

Plany ewakuacji.

Ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

*Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp [3]. Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą – w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zagrożenia zawodowe, występujące w środowisku pracy lub ze względu na sposób wykonywania pracy.

Postępowania powypadkowe i plany naprawcze.

Dobór środków ochrony indywidualnych (buty, kaski, maski, kamizelki) i zbiorowych (wentylacja, osłony).

 

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i jesteśmy otwarci na negocjacje i różne formy współpracy.

Numer koncesji: L-0235/18

Z wyrazami szacunku
Zarząd Watahy